ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้

สำนักปลัด

•  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
•  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
•  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
•  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
•  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
•  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
•  ระ้เบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
•  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
•  พระราฃบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คลัง

•  พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
•  พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
•  พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
•  พระราฃบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

ช่าง

•  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
•  เทศบัญญัติ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2553
•  เทศบัญญัติ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561

การศึกษา

•  พระราฃบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพื่ิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
•  แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

สาธารณะสุข

•  เทศบัญญัติ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พ.ศ.2558
•  เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2558
•  เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557
•  เทศบัญญัติ ควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557
•  เทศบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557
•  เทศบัญญัติ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557
•  เทศบัญญัติ ตลาด พ.ศ.2557

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 14 ไอพี ผู้เยี่ยม 664959 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ