ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 11:49:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 3) บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 09/09/2021 เวลา 10:08:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดอลกตะกอนทรายแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2021 เวลา 10:07:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 3) หมู่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 17/08/2021 เวลา 10:24:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายแม่น้ำกก (แห่งที่ 2) บ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 13/08/2021 เวลา 11:22:48 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:15:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 10:17:31 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านแม่แพง หมู่ 4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 30/04/2021 เวลา 12:12:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1

เมื่อ 26/04/2021 เวลา 11:10:28 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริบาลส่งเสริมสุจภาพ ขนาด 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2

เมื่อ 26/04/2021 เวลา 10:09:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริบาลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ขนาด 2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/03/2021 เวลา 15:16:57 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ราคากลางก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 29/03/2021 เวลา 10:26:26 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างกาอสร้างถนนลายางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านแม่แพงหมู่ 4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 25/03/2021 เวลา 15:18:12 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่iราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านแม่แพงหมู่ 4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 18/03/2021 เวลา 14:38:49 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ 13

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 14:05:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ 13

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 10:06:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 2) บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 20/01/2021 เวลา 10:27:17 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 28/12/2020 เวลา 13:35:33 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 10:52:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 35 รายการ

เมื่อ 09/12/2020 เวลา 10:25:11 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่แพงหมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 03/12/2020 เวลา 11:38:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ลาก หมู่ 6

เมื่อ 03/12/2020 เวลา 11:36:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17/11/2020 เวลา 11:52:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/11/2020 เวลา 14:57:04 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแม่ลาก หมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/11/2020 เวลา 14:55:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 06/11/2020 เวลา 11:52:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโป่ง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 14/09/2020 เวลา 10:35:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลืก เรื่อง เชิญชวนให้เสอนราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน โครงการขุดลอกหนองน้ำหลง ช่วงที่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:31:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน โครงการขุดลอกหนองโป่ง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:08:12 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 และแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 03/07/2020 เวลา 09:34:50 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอก แม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 และบ้านแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 09:50:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 และแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 10:32:49 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 และแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 09:32:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 24/04/2020 เวลา 10:25:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาก หมู่ 6

เมื่อ 24/04/2020 เวลา 10:24:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านแม่แพง หมู่ 4 เชื่อม บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 20/04/2020 เวลา 09:56:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 เชื่อมบ้านผ่านศึก หมู่ 10

เมื่อ 15/04/2020 เวลา 10:20:05 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองผักขาว บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 31/03/2020 เวลา 10:59:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านท่าข้าวปลือก หมู่ 2 เชื่อมบ้านผ่านศึก หมู่ 10

เมื่อ 30/03/2020 เวลา 11:58:39 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านแม่แพง หมู่ 4 เชื่อมบ้านท่าข้าวปลือก หมู่ 7

เมื่อ 30/03/2020 เวลา 10:59:21 น.

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

เมื่อ 25/03/2020 เวลา 10:17:42 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่iราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลาก หมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/03/2020 เวลา 10:10:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองน้ำหลง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 17/03/2020 เวลา 15:10:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองน้ำหลง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 17/03/2020 เวลา 15:05:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒาแหล่งกักเก็บน้ำหนองผักขาว บ้านแม่หะ หมู่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 12/03/2020 เวลา 10:34:38 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 09/03/2020 เวลา 14:03:08 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านแม่ลัว จำนวน 3 บ่อ

เมื่อ 06/03/2020 เวลา 10:33:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 02/03/2020 เวลา 10:47:49 น.

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 1

เมื่อ 28/02/2020 เวลา 11:34:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 จุด หมู่ 1 แม่ลัว

เมื่อ 26/02/2020 เวลา 11:58:37 น.

ประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/02/2020 เวลา 11:07:42 น.

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/02/2020 เวลา 11:01:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ

เมื่อ 25/02/2020 เวลา 10:54:19 น.

ประกาศ ร่าง ประกาศ และร่าง เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7

เมื่อ 24/02/2020 เวลา 10:42:34 น.

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7

เมื่อ 24/02/2020 เวลา 10:34:27 น.

ประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 จุด บ้านแม่ลัว หมู่ 1

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 11:58:29 น.

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 จุด บ้านแม่ลัว หมู่ 1

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 11:50:54 น.

ประกาศ ร่างประกาศ และร่งเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ

เมื่อ 19/02/2020 เวลา 11:27:36 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้รางระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หฒุ๋ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 09:38:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดอลกตะกอนทรายหนองน้ำหลง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 06/02/2020 เวลา 11:45:33 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองฝั่งแดง หมู่ 8

เมื่อ 06/02/2020 เวลา 11:18:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดอลกตะกอนทรายหนองน้ำหลง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 06/02/2020 เวลา 10:45:13 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง หมู่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 06/02/2020 เวลา 10:43:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนแอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำหลง ช่วงที่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 02/02/2020 เวลา 11:34:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ พร้อมรางระบายน้ำ รพ.สต.2

เมื่อ 31/01/2020 เวลา 09:43:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง หมู่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/01/2020 เวลา 10:43:49 น.

ประกาศเชิญชวน โครงการขุดลอกหนองฝั่งแดง บ้านทับกุมารทอง หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/01/2020 เวลา 10:15:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกปงหนองลึกแบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 27/12/2019 เวลา 10:42:33 น.

ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 29/11/2019 เวลา 16:39:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนแอราคา จ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:04:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 08/11/2019 เวลา 16:12:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เมื่อ 04/11/2019 เวลา 16:22:18 น.

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4

เมื่อ 17/10/2019 เวลา 10:20:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 18/09/2019 เวลา 10:24:48 น.

ประเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกาศผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:03:08 น.

ประเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกาศผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:03:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ประเภทครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 10/07/2019 เวลา 14:41:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 10:33:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 14:46:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 14:44:26 น.

ประกาศ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:19:04 น.

ประกาศ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:17:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:15:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:13:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2

เมื่อ 19/04/2019 เวลา 11:26:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 10:10:25 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 10:07:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:20:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:08:49 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1

เมื่อ 13/03/2019 เวลา 09:50:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 30/01/2019 เวลา 10:28:27 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/01/2019 เวลา 15:00:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานยทางแม่ลาก - แม่ลัว

เมื่อ 16/01/2019 เวลา 11:15:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/01/2019 เวลา 10:52:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังเขียว หมู่ 10

เมื่อ 09/01/2019 เวลา 10:23:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 09/01/2019 เวลา 10:22:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย รพ.สต.

เมื่อ 26/12/2018 เวลา 10:17:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายทางแม่ลาก -แม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 19/12/2018 เวลา 13:55:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย

เมื่อ 07/12/2018 เวลา 15:59:44 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 07/12/2018 เวลา 15:57:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย

เมื่อ 07/12/2018 เวลา 11:47:27 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 15:52:46 น.

ประกาศราคกลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางบ้านแม่ลาก-แม่ลัว

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 15:25:53 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ 1 แม่ลัว

เมื่อ 29/11/2018 เวลา 11:17:44 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 10:23:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 09:33:41 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 16/11/2018 เวลา 10:03:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่บ้านแม่ลัว หมู่ 1

เมื่อ 15/11/2018 เวลา 10:32:10 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขียว หมู่ 10 ต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 15/11/2018 เวลา 10:04:39 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ 1

เมื่อ 15/11/2018 เวลา 10:00:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผูั้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจบ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 10:15:28 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 09:10:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:13:52 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการสาธารณสุขทีี่ 2

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:03:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 11/01/2018 เวลา 09:32:24 น.

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:17:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:16:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:15:08 น.

เปลี่ยนแปลงประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลิอก เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:50:17 น.

เปลี่ยนแปลงประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลิอก เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:50:10 น.

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 12:18:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 10:50:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 ตำบลท่าข้าาเปลือก

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 10:57:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเซ้าซ่อมไฟฟ้า

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 09:10:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง กำหนดวันเวลา การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 14:29:22 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 17:03:08 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 14:46:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

เมื่อ 16/08/2017 เวลา 14:22:17 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 24/07/2017 เวลา 15:06:13 น.

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:07:14 น.

เอกสารประกวดราคา ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:06:18 น.

ประกาศประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กหรอนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:04:48 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุง ศพด.หมู่ 14 กองการศึกษา

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 11:26:56 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.หมู่ 11 กองการศึกษา

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 11:25:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7

เมื่อ 08/06/2017 เวลา 14:23:36 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 3 รายการ

เมื่อ 19/05/2017 เวลา 14:53:19 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.แห่งที่ 1

เมื่อ 15/05/2017 เวลา 11:59:04 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 10:26:34 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหมู่ 12

เมื่อ 01/03/2017 เวลา 09:44:42 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินทอง หมู่ 14

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:55:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาแตก หมู่ 12

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:36:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:10:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:43:12 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลาก หมู่ 6

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:32:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:01:55 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 23/01/2017 เวลา 10:15:29 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

เมื่อ 07/12/2016 เวลา 09:27:59 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 21/11/2016 เวลา 09:06:08 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 14/11/2016 เวลา 09:12:18 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หม่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 05/10/2016 เวลา 08:39:39 น.

ประกาศตกลงราคา โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล

เมื่อ 12/09/2016 เวลา 12:33:09 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

เมื่อ 22/06/2016 เวลา 12:34:18 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงากร

เมื่อ 16/06/2016 เวลา 09:36:41 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 16/06/2016 เวลา 09:20:25 น.

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมแยกในตัว จำนวน 1 คัน

เมื่อ 19/05/2016 เวลา 12:41:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 16:07:37 น.

ประกาศ เรื่องราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 31/03/2016 เวลา 09:38:47 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 30/03/2016 เวลา 10:50:28 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 30/03/2016 เวลา 10:50:16 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก ซอย 20

เมื่อ 15/03/2016 เวลา 16:02:57 น.

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 22/01/2016 เวลา 10:57:20 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

เมื่อ 22/01/2016 เวลา 10:53:53 น.

เปี่ยนแปลงประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13

เมื่อ 15/01/2016 เวลา 14:07:51 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:48:32 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 8

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:24:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:12:40 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หมู่ 11

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 15:40:12 น.

โครงการสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 24/11/2015 เวลา 15:43:22 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อ 16/11/2015 เวลา 16:56:30 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ

เมื่อ 14/10/2015 เวลา 15:52:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 05/10/2015 เวลา 09:33:03 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 05/10/2015 เวลา 09:19:09 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดหลี่ยม หมู่ทีีี่ 13

เมื่อ 31/08/2015 เวลา 09:10:36 น.

สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.งบประมาณ 557,000 บาท

เมื่อ 28/08/2015 เวลา 15:13:41 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ โดยการถมดินและทิ้งหิน หมู่ 10

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:36:09 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:34:44 น.

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบะประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านผ่านศึกหมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 10:35:23 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผ่านศึก

เมื่อ 09/03/2015 เวลา 09:14:30 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมทีีีีีีี่สาธารณประโยชน์ หมู่ 11

เมื่อ 14/10/2014 เวลา 09:03:32 น.

โครงการ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 09/10/2014 เวลา 10:19:29 น.

โครงการปรับปรุงซ๋อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 09/10/2014 เวลา 10:00:00 น.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชร 2128 บ้านศรียางชุม - บ้านผาแตก

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 10:06:13 น.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชร 2128 บ้านศรียางชุม - บ้านผาแตก

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 10:05:25 น.

โครงการซ่อมสร้าง / ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ลาก - แม่ลัว

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:40:00 น.

โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ลัว บ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:20:00 น.

ประกาศสอบราคาโครงการการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:17:21 น.

โครงการก่อสร้าระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมผลิต บ้านผาแตก หมุ่ 12

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:00:00 น.


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 14 ไอพี ผู้เยี่ยม 664985 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ