ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  ทดสอบ
•  รายงานการรับเงินรายได้ และจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 -4)
•  รายงานการติดตาม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาร 2561
•  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
 
งานจัดเก็บรายได้
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี
•  โครงการแผนพัฒนาสามปี
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)
•  ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561 )
•  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.01)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.08)
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2559
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 1 คำแถลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประมาณการรายรับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-1
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-2
•  รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานผลการดำเนินงานปี-2560
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561
•  รายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มกราคม 2562
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน มกราคม 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2562
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน มีนาคม 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน เมษายน 2562
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน เมษายน 2562
•  รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ผด.1)
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
•  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
•  ประกาศเผยแพร่แผนารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเประจำเดือน ดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1)
•  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเประจำเดือน กันยายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร .1 ประจำเดือน เดือนกันยายน 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรข.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562
•  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมผู้นำเต้นแอโรบิค ของกลุ่มพัฒนาสตรี ปี2559
•  ขอเชิญประชุมประจำปี 2559
•  ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองทุน 2559
•  ขอเชิญประชุม 2/2559
•  ขอเชิญประชุม 3/2559
•  สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ 2559
•  การติดตามรูปเล่มโครงการ 2559
•  ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ 2559
•  สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุน 2559
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกาศผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:03:08 น.

ประเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกาศผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:03:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ประเภทครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 10/07/2019 เวลา 14:41:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 10:33:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 14:46:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 14:44:26 น.

ประกาศ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:19:04 น.

ประกาศ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:17:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:15:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 11:13:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2

เมื่อ 19/04/2019 เวลา 11:26:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 10:10:25 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 10:07:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:20:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:08:49 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1

เมื่อ 13/03/2019 เวลา 09:50:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 25/01/2019 เวลา 15:00:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานยทางแม่ลาก - แม่ลัว

เมื่อ 16/01/2019 เวลา 11:15:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/01/2019 เวลา 10:52:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังเขียว หมู่ 10

เมื่อ 09/01/2019 เวลา 10:23:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 09/01/2019 เวลา 10:22:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย รพ.สต.

เมื่อ 26/12/2018 เวลา 10:17:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายทางแม่ลาก -แม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 19/12/2018 เวลา 13:55:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย

เมื่อ 07/12/2018 เวลา 15:59:44 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 07/12/2018 เวลา 15:57:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 15:52:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ 1 แม่ลัว

เมื่อ 29/11/2018 เวลา 11:17:44 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 10:23:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 09:33:41 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 16/11/2018 เวลา 10:03:25 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขียว หมู่ 10 ต.ท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 15/11/2018 เวลา 10:04:39 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ 1

เมื่อ 15/11/2018 เวลา 10:00:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผูั้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจบ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 10:15:28 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 09:10:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:13:52 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการสาธารณสุขทีี่ 2

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:03:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 11/01/2018 เวลา 09:32:24 น.

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:17:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:16:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/01/2018 เวลา 15:15:08 น.

เปลี่ยนแปลงประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลิอก เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:50:17 น.

เปลี่ยนแปลงประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลิอก เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:50:10 น.

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 12:18:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 10:50:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 ตำบลท่าข้าาเปลือก

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 10:57:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเซ้าซ่อมไฟฟ้า

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 09:10:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง กำหนดวันเวลา การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 14:29:22 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 17:03:08 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 14:46:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

เมื่อ 16/08/2017 เวลา 14:22:17 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 24/07/2017 เวลา 15:06:13 น.

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:07:14 น.

เอกสารประกวดราคา ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:06:18 น.

ประกาศประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กหรอนิกส์

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 09:04:48 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุง ศพด.หมู่ 14 กองการศึกษา

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 11:26:56 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.หมู่ 11 กองการศึกษา

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 11:25:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7

เมื่อ 08/06/2017 เวลา 14:23:36 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 3 รายการ

เมื่อ 19/05/2017 เวลา 14:53:19 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.แห่งที่ 1

เมื่อ 15/05/2017 เวลา 11:59:04 น.

ประกาศราตากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 10:26:34 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหมู่ 12

เมื่อ 01/03/2017 เวลา 09:44:42 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินทอง หมู่ 14

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:55:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาแตก หมู่ 12

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:36:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 10:10:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:43:12 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลาก หมู่ 6

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:32:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

เมื่อ 14/02/2017 เวลา 09:01:55 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 23/01/2017 เวลา 10:15:29 น.

ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

เมื่อ 07/12/2016 เวลา 09:27:59 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 21/11/2016 เวลา 09:06:08 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 14/11/2016 เวลา 09:12:18 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หม่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 05/10/2016 เวลา 08:39:39 น.

ประกาศตกลงราคา โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล

เมื่อ 12/09/2016 เวลา 12:33:09 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

เมื่อ 22/06/2016 เวลา 12:34:18 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงากร

เมื่อ 16/06/2016 เวลา 09:36:41 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 16/06/2016 เวลา 09:20:25 น.

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมแยกในตัว จำนวน 1 คัน

เมื่อ 19/05/2016 เวลา 12:41:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 16:07:37 น.

ประกาศ เรื่องราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 31/03/2016 เวลา 09:38:47 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 30/03/2016 เวลา 10:50:28 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 30/03/2016 เวลา 10:50:16 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก ซอย 20

เมื่อ 15/03/2016 เวลา 16:02:57 น.

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 22/01/2016 เวลา 10:57:20 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

เมื่อ 22/01/2016 เวลา 10:53:53 น.

เปี่ยนแปลงประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13

เมื่อ 15/01/2016 เวลา 14:07:51 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:48:32 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 8

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:24:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านศรียางชุม หมู่ 13

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:12:40 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หมู่ 11

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 15:40:12 น.

โครงการสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 24/11/2015 เวลา 15:43:22 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อ 16/11/2015 เวลา 16:56:30 น.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ

เมื่อ 14/10/2015 เวลา 15:52:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 05/10/2015 เวลา 09:33:03 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 05/10/2015 เวลา 09:19:09 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดหลี่ยม หมู่ทีีี่ 13

เมื่อ 31/08/2015 เวลา 09:10:36 น.

สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.งบประมาณ 557,000 บาท

เมื่อ 28/08/2015 เวลา 15:13:41 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ โดยการถมดินและทิ้งหิน หมู่ 10

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:36:09 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:34:44 น.

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบะประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านผ่านศึกหมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 10:35:23 น.

ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผ่านศึก

เมื่อ 09/03/2015 เวลา 09:14:30 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมทีีีีีีี่สาธารณประโยชน์ หมู่ 11

เมื่อ 14/10/2014 เวลา 09:03:32 น.

โครงการ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 09/10/2014 เวลา 10:19:29 น.

โครงการปรับปรุงซ๋อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 09/10/2014 เวลา 10:00:00 น.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชร 2128 บ้านศรียางชุม - บ้านผาแตก

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 10:06:13 น.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชร 2128 บ้านศรียางชุม - บ้านผาแตก

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 10:05:25 น.

โครงการซ่อมสร้าง / ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ลาก - แม่ลัว

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:40:00 น.

โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ลัว บ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:20:00 น.

ประกาศสอบราคาโครงการการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:17:21 น.

โครงการก่อสร้าระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมผลิต บ้านผาแตก หมุ่ 12

เมื่อ 07/10/2014 เวลา 09:00:00 น.


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
การแข่งขัน Balance Bike Mini Challenge 2019
( Update วันที่ 21 กัันยายน 2019 เวลา 12:14:37 นาที )
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 21 กัันยายน 2019 เวลา 12:06:24 นาที )
พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง
( Update วันที่ 21 กัันยายน 2019 เวลา 10:53:16 นาที )
เชิญชวนชาวเชียงรายและสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ ตั้งโรงทานอาหารเจ ใน เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี2562 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม นี้
( Update วันที่ 20 กัันยายน 2019 เวลา 12:26:13 นาที )
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก 115 ทีม 93 โรงเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2562
( Update วันที่ 20 กัันยายน 2019 เวลา 12:20:42 นาที )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดีเด่นอันดับ 2 การประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค
( Update วันที่ 20 กัันยายน 2019 เวลา 12:14:23 นาที )
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 20 กันยายน นี้
( Update วันที่ 19 กัันยายน 2019 เวลา 10:57:17 นาที )
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591

ออนไลน์ขณะนี้ 85 ไอพี ผู้เยี่ยม 265780 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :053-60590 โทรสาร : 053-602673 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2018 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ