ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
รูปภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เมื่อ 30/01/2023 เวลา 12:05:12 น.

 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 28/12/2021 เวลา 10:18:35 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2564

เมื่อ 23/12/2021 เวลา 10:11:05 น.

 
ประกาศ ทต.ท่าข้าวเปลือก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 30/11/2021 เวลา 15:01:36 น.

 
ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ ทต.ท่าข้าวเปลือก ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อ 15/11/2021 เวลา 16:21:12 น.

 
รายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อ 11/11/2021 เวลา 08:19:58 น.

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 11/11/2021 เวลา 08:16:34 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564

เมื่อ 21/10/2021 เวลา 10:00:41 น.

 
รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อ 15/10/2021 เวลา 08:58:33 น.

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 11/10/2021 เวลา 08:14:53 น.

 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 10/10/2021 เวลา 11:04:20 น.

 
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 13:57:27 น.

 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 13:55:35 น.

 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 13:53:38 น.

 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 13:52:19 น.

 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึก หมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 29/12/2022 เวลา 14:52:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึกหมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 01/12/2022 เวลา 14:25:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 30/11/2022 เวลา 10:28:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นำร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึกหมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 25/11/2022 เวลา 09:35:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/11/2022 เวลา 11:36:56 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผ่านศึก หมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/11/2022 เวลา 09:18:17 น.

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25/10/2022 เวลา 11:00:15 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ลัว หมู่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/08/2022 เวลา 13:13:38 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย

เมื่อ 17/03/2022 เวลา 11:53:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ลัว หมู่ 1

เมื่อ 11/03/2022 เวลา 10:43:00 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านแม่หะ

เมื่อ 04/03/2022 เวลา 11:46:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหลวง โดยการก่อสร้างศาลพญานาค

เมื่อ 04/03/2022 เวลา 10:50:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่หะ หมู่ 3 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 17/02/2022 เวลา 15:30:27 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 17/02/2022 เวลา 13:39:30 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหลวง โดยการก่อสร้างศาลพญานาค ดดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15/02/2022 เวลา 15:06:49 น.

 
แหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าแสนแซ่ (วัดแม่ลัว)

วัดพระพุทธบาทผาเรือ

วัดหมื่นพุทธ เมฆตาคุณาราม

วัดบ่อน้ำทิพย์

แหล่งชมพันธ์นก (หนองหลวง)

สำนักสงฆ์บ้านลั๊วะ 14 หลังคา

 
 
เว็บบอร์ด
 
 
 
 นางสาวมาลัย กัปปะหะ
นายกเทศมนตรีเทศบาล
สายตรงนายก 095-361-9945

 
 
 
 

นายอัคเดช สวยงาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
สายตรงปลัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้า OTOP

กลุ่มขนมจีนบ้านทับกุมารทอง

ฟักทอง

กลุ่มจักสานบ้านแม่แพง

 

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
2. พึงพอใจมาก
3. พึงพอใจปานกลาง
4. พึงพอใจน้อย
5. ไม่พึงพอใจเลย
 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์
 
 
 
 
 
 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี ผู้เยี่ยม 915537 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น