ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
รูปภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 28/12/2021 เวลา 10:18:35 น.

 
ประกาศ ทต.ท่าข้าวเปลือก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 30/11/2021 เวลา 15:01:36 น.

 
ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ ทต.ท่าข้าวเปลือก ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อ 15/11/2021 เวลา 16:21:12 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 6 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:11:37 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 6 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:11:11 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 12 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:10:47 น.

 
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ปี 2564

เมื่อ 06/06/2021 เวลา 10:14:37 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:04:48 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:03:20 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:02:13 น.

 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:59:45 น.

 
หลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:59:07 น.

 
สรุปการลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:57:30 น.

 
สรุปการลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:56:52 น.

 
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:55:14 น.

 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ลัว หมู่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 06/01/2022 เวลา 14:55:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

เมื่อ 30/12/2021 เวลา 10:23:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่หะ หมู่ 3

เมื่อ 22/09/2021 เวลา 11:09:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแตก หมู่ 12 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 22/09/2021 เวลา 10:18:11 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน โดยการติดตั้งโคมไฟพลังานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ลัว หมู่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 22/09/2021 เวลา 10:12:41 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน โดยการติดตั้งโคมไฟพลังานแสงอาทิตย์ บ้านแม่แพง หมู่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 22/09/2021 เวลา 10:11:54 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 11:49:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 3) บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 09/09/2021 เวลา 10:08:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดอลกตะกอนทรายแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2021 เวลา 10:07:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 3) หมู่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 17/08/2021 เวลา 10:24:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายแม่น้ำกก (แห่งที่ 2) บ้านทับกุมารทอง

เมื่อ 13/08/2021 เวลา 11:22:48 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายแม่น้ำกก บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:15:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 10:17:31 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านแม่แพง หมู่ 4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 30/04/2021 เวลา 12:12:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1

เมื่อ 26/04/2021 เวลา 11:10:28 น.

 
แหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าแสนแซ่ (วัดแม่ลัว)

วัดพระพุทธบาทผาเรือ

วัดหมื่นพุทธ เมฆตาคุณาราม

วัดบ่อน้ำทิพย์

แหล่งชมพันธ์นก (หนองหลวง)

สำนักสงฆ์บ้านลั๊วะ 14 หลังคา

 
 
เว็บบอร์ด
 
 
 
 นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

 
 
 
 นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ
ปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้า OTOP

กลุ่มขนมจีนบ้านทับกุมารทอง

ฟักทอง

กลุ่มจักสานบ้านแม่แพง

 

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
2. พึงพอใจมาก
3. พึงพอใจปานกลาง
4. พึงพอใจน้อย
5. ไม่พึงพอใจเลย
 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์
 
 
 
 
 
 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 16 ไอพี ผู้เยี่ยม 730876 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ