ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  ผู้บริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  ทดสอบ
•  รายงานการรับเงินรายได้ และจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 -4)
•  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
งานจัดเก็บรายได้
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี
•  โครงการแผนพัฒนาสามปี
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)
•  ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561 )
•  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.01)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.08)
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2559
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 1 คำแถลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประมาณการรายรับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-1
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-2
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานผลการดำเนินงานปี-2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนการดำเนินงาน
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ผด.1)
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
•  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
•  ประกาศเผยแพร่แผนารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมผู้นำเต้นแอโรบิค ของกลุ่มพัฒนาสตรี ปี2559
•  ขอเชิญประชุมประจำปี 2559
•  ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองทุน 2559
•  ขอเชิญประชุม 2/2559
•  ขอเชิญประชุม 3/2559
•  สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ 2559
•  การติดตามรูปเล่มโครงการ 2559
•  ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ 2559
•  สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุน 2559
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการร้องเรียนกรณ๊การทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 25/10/2018 เวลา 11:14:36 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 12/09/2018 เวลา 11:20:35 น.

 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

เมื่อ 04/09/2018 เวลา 15:45:29 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:52:40 น.

 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 10:48:58 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 10:34:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อ 06/07/2018 เวลา 09:56:14 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อ 05/06/2018 เวลา 09:55:07 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อ 02/05/2018 เวลา 09:53:07 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 25/04/2018 เวลา 10:31:41 น.

 
ผลการรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอออกหนังสิอสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13

เมื่อ 21/04/2018 เวลา 14:25:47 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อ 05/04/2018 เวลา 09:52:08 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 10:06:49 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 15/03/2018 เวลา 10:50:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 05/03/2018 เวลา 09:51:15 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อ 02/02/2018 เวลา 09:49:50 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 23/01/2018 เวลา 13:46:43 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 13:23:49 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 09:48:39 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 09:40:49 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 13:23:13 น.

 
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 26/12/2017 เวลา 14:28:55 น.

 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 26/12/2017 เวลา 13:54:35 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 13:22:15 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 09:47:34 น.

 
รายงานผลการตรวจสอบการคลังการบัญชีและพัสดุ ประจำปี 2560

เมื่อ 30/11/2017 เวลา 13:21:12 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 23/11/2017 เวลา 10:45:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2561

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 11:30:34 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 09:46:12 น.

 
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560

เมื่อ 13/10/2017 เวลา 13:27:14 น.

 
หลักฐานงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 13/10/2017 เวลา 13:25:39 น.

 
รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-9

เมื่อ 05/10/2017 เวลา 16:43:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบบริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 11:37:29 น.

 
ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

เมื่อ 30/09/2017 เวลา 13:19:30 น.

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ-60

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 13:48:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 10:25:16 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ประจำปี 2560

เมื่อ 26/09/2017 เวลา 11:25:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 25/09/2017 เวลา 09:41:27 น.

 
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการปี-2560

เมื่อ 22/09/2017 เวลา 13:15:48 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 09:13:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหล่ม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2560

เมื่อ 08/08/2017 เวลา 16:46:46 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 24/07/2017 เวลา 11:18:12 น.

 
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 05/07/2017 เวลา 10:13:36 น.

 
ประชาสัมพันธ์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายมาตรา 80 แห่งพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 10/06/2017 เวลา 12:45:55 น.

 
ประกาศรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2560

เมื่อ 28/05/2017 เวลา 10:51:18 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การดำเนินการกับผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 13:19:53 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2560

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 13:16:38 น.

 
ประกาศ-แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 20/05/2017 เวลา 10:48:55 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข

เมื่อ 19/05/2017 เวลา 10:15:52 น.

 
รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-5

เมื่อ 18/05/2017 เวลา 16:42:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เจตนารมณ์ตามโนยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 18/05/2017 เวลา 10:21:40 น.

 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2560

เมื่อ 16/05/2017 เวลา 13:34:53 น.

 
คู่มือปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เมื่อ 13/05/2017 เวลา 13:55:54 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ไตรมาศที่ 1 - 2

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 17:07:19 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 10:20:11 น.

 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 13:35:27 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ประกาศ ณ วันที่ 14 มันาคม 2560

เมื่อ 14/03/2017 เวลา 10:17:18 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การแสดงเจตจำนง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อ 13/03/2017 เวลา 10:40:02 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโป่งใส

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 10:38:40 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ธันวาคม-2559

เมื่อ 04/01/2017 เวลา 13:51:52 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2559

เมื่อ 07/12/2016 เวลา 13:51:01 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2559

เมื่อ 11/11/2016 เวลา 13:50:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์การนำระบบWifi และอินเตอร์เน็ตมาใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/11/2016 เวลา 09:02:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 28/10/2016 เวลา 08:35:46 น.

 
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 03/10/2016 เวลา 15:22:26 น.

 
สรรมถนะ (competency) ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 03/10/2016 เวลา 14:30:53 น.

 
รายงานผลความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 29/09/2016 เวลา 14:22:14 น.

 
ประชาสัมพันธ์สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 25/09/2016 เวลา 15:00:19 น.

 
แผนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อ 23/09/2016 เวลา 16:44:10 น.

 
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างเมรุ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ี 10

เมื่อ 05/07/2016 เวลา 14:47:20 น.

 
ประกาศ แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2558

เมื่อ 06/06/2016 เวลา 16:02:26 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบล

เมื่อ 20/04/2016 เวลา 12:57:29 น.

 
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล

เมื่อ 20/04/2016 เวลา 12:55:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เมื่อ 31/03/2016 เวลา 10:22:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อ 08/03/2016 เวลา 17:09:45 น.

 
ขั้นตอนปฏิบัติและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 08/03/2016 เวลา 10:43:57 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เมื่อ 03/03/2016 เวลา 13:02:58 น.

 
เชิญชม การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 15:47:51 น.

 
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรตรา 7

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 08:43:59 น.

 
-รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-1

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:41:29 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2559

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 09:33:39 น.

 
ประชาสัมพันธ์การนำระบบWifi และอินเตอร์เน็ตมาใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 09/11/2015 เวลา 10:00:04 น.

 
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

เมื่อ 01/10/2015 เวลา 09:36:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม

เมื่อ 22/04/2015 เวลา 13:25:55 น.

 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 9-15 เมษายน 2558 โดยเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 12/04/2015 เวลา 13:00:17 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2558

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 15:23:12 น.

 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายจัดทำบุญและประกาศเชิดชูเกียรติ

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:43:24 น.

 
ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 10,000 รูป อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 22 ก.พ. 58

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:43:14 น.

 
อำเภอเวียงแก่นเชิญเที่ยวงาน เทศกาลแห่งความรัก (รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น เชียงราย)

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:27:30 น.

 
การเสวนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวันสำหรับคนในแวดวงการศึกษา

เมื่อ 03/02/2015 เวลา 11:43:13 น.

 
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2560

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จ.เชียงราย วันที่ 18 พ.ย. 61 เวลา 17.30 -20.30 น.
( Update วันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:36:21 นาที )
ไปชมดอกบัวตอง บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ตอนนี้กำลังเบ่งบานเต็มที่
( Update วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 18:56:10 นาที )
ชวนยกแก๊งค์เพื่อน มากระโดด...มาเฮกันให้สุด ในคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น ณ เอสที สแควร์จังหวัดเชียงราย 1ธันวาคม2561 นี้ พร้อมเชิญชวนร่วมลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ตจำนวน 50 รางวัล
( Update วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:17:20 นาที )
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
( Update วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:10:03 นาที )
แผนที่เส้นทางเดินรถ วันเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.-20.30 น.
( Update วันที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:56:19 นาที )
ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
( Update วันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:41:57 นาที )
ขอเชิญชวนนักวิ่งเปิดประสบการณ์เส้นทางวิ่งแบบใหม่ (Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail) บนเส้นทางภายในเรือนจำดอยฮาง วันที่ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:35:10 นาที )
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591

ออนไลน์ขณะนี้ 14 ไอพี ผู้เยี่ยม 167409 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :053-60590 โทรสาร : 053-602673 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2018 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ