ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 6 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:11:37 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 6 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:11:11 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอบ 12 เดือน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 14:10:47 น.

 
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ปี 2564

เมื่อ 06/06/2021 เวลา 10:14:37 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:04:48 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:03:20 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 10:02:13 น.

 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:59:45 น.

 
หลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:59:07 น.

 
สรุปการลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:57:30 น.

 
สรุปการลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:56:52 น.

 
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:55:14 น.

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:54:11 น.

 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:53:20 น.

 
แผนการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566)

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:51:49 น.

 
ประกาศเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อ 08/04/2021 เวลา 09:43:18 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 64

เมื่อ 02/04/2021 เวลา 11:11:28 น.

 
รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 30/03/2021 เวลา 11:19:09 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 10/03/2021 เวลา 14:12:29 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64

เมื่อ 02/03/2021 เวลา 11:11:01 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:09:03 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:08:36 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 64

เมื่อ 02/02/2021 เวลา 11:10:24 น.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 10:27:14 น.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 10:25:58 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 63

เมื่อ 06/01/2021 เวลา 11:09:18 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 63

เมื่อ 02/12/2020 เวลา 11:08:40 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 63

เมื่อ 02/11/2020 เวลา 11:08:01 น.

 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 31/10/2020 เวลา 11:00:03 น.

 
คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 28/10/2020 เวลา 13:27:29 น.

 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563

เมื่อ 08/10/2020 เวลา 11:15:18 น.

 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัด

เมื่อ 06/10/2020 เวลา 16:16:59 น.

 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ 06/10/2020 เวลา 16:09:54 น.

 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 06/10/2020 เวลา 16:04:29 น.

 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ที่ 1084/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

เมื่อ 06/10/2020 เวลา 15:55:43 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 63

เมื่อ 02/10/2020 เวลา 11:07:19 น.

 
รายงานสรุปผลในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563

เมื่อ 26/09/2020 เวลา 13:38:23 น.

 
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 14:01:41 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อ 03/08/2020 เวลา 09:44:29 น.

 
คู่มือคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

เมื่อ 15/07/2020 เวลา 14:26:10 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 09:42:51 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:19:16 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:05:48 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:04:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการป้องการให้หรือรับสินบน

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:04:07 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:03:28 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:02:48 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:01:57 น.

 
คู่มือการปฏิบัติงานกกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อ 29/06/2020 เวลา 00:00:59 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 09:41:59 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อ 03/05/2020 เวลา 09:35:25 น.

 
คู่มือปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เมื่อ 04/04/2020 เวลา 13:55:54 น.

 
ประชาสัมพันธ์ สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

เมื่อ 01/04/2020 เวลา 15:44:34 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 26/03/2020 เวลา 12:03:59 น.

 
ประกาศสภาเทศบาล กำหนดมัยประชุมสามัญ ปี 2563 และประชุมสมัยแรก ปี 2564

เมื่อ 03/03/2020 เวลา 10:07:45 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 02/03/2020 เวลา 10:40:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (เพิ่มเติม)

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 16:39:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 16:38:32 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 13:46:34 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกตั้งประจำเทศบาลตำล

เมื่อ 27/01/2020 เวลา 14:36:55 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำล

เมื่อ 27/01/2020 เวลา 14:35:57 น.

 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563)

เมื่อ 24/01/2020 เวลา 10:01:05 น.

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563)

เมื่อ 24/01/2020 เวลา 10:00:14 น.

 
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ปี 2563

เมื่อ 10/01/2020 เวลา 10:13:45 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เมื่อ 02/01/2020 เวลา 16:17:56 น.

 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ทต.ท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 26/12/2019 เวลา 10:09:07 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อ 02/12/2019 เวลา 16:16:46 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 10:10:10 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 10:09:51 น.

 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 04/10/2019 เวลา 11:16:51 น.

 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 03/10/2019 เวลา 13:43:54 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลฯ

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 14:54:17 น.

 
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 11:21:07 น.

 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 11:12:23 น.

 
ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

เมื่อ 29/09/2019 เวลา 15:15:36 น.

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เมื่อ 24/09/2019 เวลา 09:13:03 น.

 
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล รอบที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ 19/09/2019 เวลา 09:40:23 น.

 
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของบุคคลากรต่อองค์กร รอบที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ 19/09/2019 เวลา 09:39:05 น.

 
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 20/08/2019 เวลา 10:43:05 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุุนายน 2562

เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:42:00 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:41:40 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2562

เมื่อ 02/07/2019 เวลา 13:41:19 น.

 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 01/07/2019 เวลา 09:25:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์เอกสารการบริหารงานบุคคล เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 16:31:27 น.

 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เมื่อ 02/05/2019 เวลา 10:01:38 น.

 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 02/05/2019 เวลา 10:00:53 น.

 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูใจของบุคลากรต่อองค์กรรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 25/04/2019 เวลา 12:10:01 น.

 
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน กันยาน 2561 ถึง มีนาคม 2562)

เมื่อ 25/04/2019 เวลา 11:57:36 น.

 
ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 15:45:58 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดรเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 30/03/2019 เวลา 11:32:24 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดรเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 26/03/2019 เวลา 12:21:29 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 18/03/2019 เวลา 11:17:10 น.

 
ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศฐาลตำบลท่าข้าวเปลือก พ.ศ. 2562

เมื่อ 15/03/2019 เวลา 11:39:22 น.

 
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เมื่อ 13/03/2019 เวลา 11:06:09 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เมื่อ 28/02/2019 เวลา 09:51:59 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 26/02/2019 เวลา 11:30:35 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 25/02/2019 เวลา 11:31:09 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือด (เงินบำรุง)

เมื่อ 20/02/2019 เวลา 10:16:16 น.

 
ประกาศสภาเทศบาล กำหนดมัยประชุมสามัญ ปี 2562 และประชุมสมัยแรก ปี 2563

เมื่อ 12/02/2019 เวลา 10:07:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 11/02/2019 เวลา 13:59:01 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 11:25:16 น.

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)

เมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:05:06 น.

 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

เมื่อ 25/01/2019 เวลา 14:53:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแม่ลาก - แม่ลัว

เมื่อ 14/01/2019 เวลา 11:17:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 06/01/2019 เวลา 11:24:40 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 02/01/2019 เวลา 10:03:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณ

เมื่อ 01/01/2019 เวลา 09:39:54 น.

 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562

เมื่อ 26/12/2018 เวลา 10:04:38 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อ 06/12/2018 เวลา 11:22:50 น.

 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 2)

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 11:10:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 2)

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 11:06:14 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 21/11/2018 เวลา 14:27:33 น.

 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 21/11/2018 เวลา 00:51:13 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 15:26:17 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

เมื่อ 08/11/2018 เวลา 15:14:01 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เมื่อ 06/11/2018 เวลา 11:20:58 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

เมื่อ 25/10/2018 เวลา 11:30:04 น.

 
รายงานผลการร้องเรียนกรณ๊การทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 25/10/2018 เวลา 11:14:36 น.

 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการตามแผนป้องกันปละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 11/10/2018 เวลา 10:00:39 น.

 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

เมื่อ 08/10/2018 เวลา 10:57:47 น.

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ-61

เมื่อ 07/10/2018 เวลา 09:40:43 น.

 
การกำหนดสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนระดับ

เมื่อ 05/10/2018 เวลา 15:58:26 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

เมื่อ 01/10/2018 เวลา 13:06:47 น.

 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เมื่อ 01/10/2018 เวลา 09:38:40 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 12/09/2018 เวลา 11:20:35 น.

 
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

เมื่อ 05/09/2018 เวลา 10:32:17 น.

 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

เมื่อ 04/09/2018 เวลา 15:45:29 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:52:40 น.

 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 10:48:58 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 10:34:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อ 06/07/2018 เวลา 09:56:14 น.

 
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

เมื่อ 07/06/2018 เวลา 10:37:31 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อ 05/06/2018 เวลา 09:55:07 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อ 02/05/2018 เวลา 09:53:07 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 25/04/2018 เวลา 10:31:41 น.

 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เมื่อ 24/04/2018 เวลา 16:10:59 น.

 
ผลการรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอออกหนังสิอสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13

เมื่อ 21/04/2018 เวลา 14:25:47 น.

 
แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 15:49:32 น.

 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 14:54:20 น.

 
ขั้นตอนปฏิบัติและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 08/04/2018 เวลา 10:43:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อ 05/04/2018 เวลา 09:52:08 น.

 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 03/04/2018 เวลา 14:58:55 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 10:06:49 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 15/03/2018 เวลา 10:50:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 05/03/2018 เวลา 09:51:15 น.

 
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 10:34:36 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 21/02/2018 เวลา 14:02:30 น.

 
รายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2

เมื่อ 02/02/2018 เวลา 10:30:48 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อ 02/02/2018 เวลา 09:49:50 น.

 
เอกสารการบริหารงานบุคคล เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 25/01/2018 เวลา 14:51:04 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 23/01/2018 เวลา 13:46:43 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 13:23:49 น.

 
เอกสารเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 14:39:34 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 09:48:39 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 09:40:49 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 13:23:13 น.

 
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 26/12/2017 เวลา 14:28:55 น.

 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 26/12/2017 เวลา 13:54:35 น.

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 13:22:15 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 09:47:34 น.

 
รายงานผลการตรวจสอบการคลังการบัญชีและพัสดุ ประจำปี 2560

เมื่อ 30/11/2017 เวลา 13:21:12 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2561

เมื่อ 30/11/2017 เวลา 13:16:38 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 23/11/2017 เวลา 10:45:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2561

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 11:30:34 น.

 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 09:46:12 น.

 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561 - 2564

เมื่อ 01/11/2017 เวลา 11:20:44 น.

 
ประชาสัมพันธ์ การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61 - 64)

เมื่อ 14/10/2017 เวลา 15:05:29 น.

 
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560

เมื่อ 13/10/2017 เวลา 13:27:14 น.

 
หลักฐานงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 13/10/2017 เวลา 13:25:39 น.

 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 07/10/2017 เวลา 14:57:21 น.

 
รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-9

เมื่อ 05/10/2017 เวลา 16:43:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบบริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 11:37:29 น.

 
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 09:00:03 น.

 
ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 01/10/2017 เวลา 15:49:22 น.

 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 01/10/2017 เวลา 15:46:44 น.

 
ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

เมื่อ 30/09/2017 เวลา 13:19:30 น.

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 13:48:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 10:25:16 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ประจำปี 2560

เมื่อ 26/09/2017 เวลา 11:25:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 25/09/2017 เวลา 09:41:27 น.

 
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการปี-2560

เมื่อ 22/09/2017 เวลา 13:15:48 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 09:13:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหล่ม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2560

เมื่อ 08/08/2017 เวลา 16:46:46 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุข

เมื่อ 24/07/2017 เวลา 11:18:12 น.

 
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 05/07/2017 เวลา 10:13:36 น.

 
ประชาสัมพันธ์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายมาตรา 80 แห่งพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 10/06/2017 เวลา 12:45:55 น.

 
ประกาศรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2560

เมื่อ 28/05/2017 เวลา 10:51:18 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การดำเนินการกับผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 13:19:53 น.

 
ประกาศ-แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 20/05/2017 เวลา 10:48:55 น.

 
ประกาศราตากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข

เมื่อ 19/05/2017 เวลา 10:15:52 น.

 
รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-5

เมื่อ 18/05/2017 เวลา 16:42:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เจตนารมณ์ตามโนยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 18/05/2017 เวลา 10:21:40 น.

 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2560

เมื่อ 16/05/2017 เวลา 13:34:53 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ไตรมาศที่ 1 - 2

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 17:07:19 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 10:20:11 น.

 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 13:35:27 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ประกาศ ณ วันที่ 14 มันาคม 2560

เมื่อ 14/03/2017 เวลา 10:17:18 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง การแสดงเจตจำนง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อ 13/03/2017 เวลา 10:40:02 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโป่งใส

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 10:38:40 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ธันวาคม-2559

เมื่อ 04/01/2017 เวลา 13:51:52 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2559

เมื่อ 07/12/2016 เวลา 13:51:01 น.

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2559

เมื่อ 11/11/2016 เวลา 13:50:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์การนำระบบWifi และอินเตอร์เน็ตมาใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/11/2016 เวลา 09:02:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 28/10/2016 เวลา 08:35:46 น.

 
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 03/10/2016 เวลา 15:22:26 น.

 
สรรมถนะ (competency) ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล

เมื่อ 03/10/2016 เวลา 14:30:53 น.

 
รายงานผลความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 29/09/2016 เวลา 14:22:14 น.

 
ประชาสัมพันธ์สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 25/09/2016 เวลา 15:00:19 น.

 
แผนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อ 23/09/2016 เวลา 16:44:10 น.

 
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างเมรุ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ี 10

เมื่อ 05/07/2016 เวลา 14:47:20 น.

 
ประกาศ แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2558

เมื่อ 06/06/2016 เวลา 16:02:26 น.

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบล

เมื่อ 20/04/2016 เวลา 12:57:29 น.

 
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล

เมื่อ 20/04/2016 เวลา 12:55:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เมื่อ 31/03/2016 เวลา 10:22:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อ 08/03/2016 เวลา 17:09:45 น.

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เมื่อ 03/03/2016 เวลา 13:02:58 น.

 
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรตรา 7

เมื่อ 21/01/2016 เวลา 08:43:59 น.

 
เชิญชม การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 15:47:51 น.

 
-รายงานการประชุมพนักงานฯ-ครั้งที่-1

เมื่อ 11/01/2016 เวลา 16:41:29 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2559

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 09:33:39 น.

 
ประชาสัมพันธ์การนำระบบWifi และอินเตอร์เน็ตมาใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 09/11/2015 เวลา 10:00:04 น.

 
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

เมื่อ 01/10/2015 เวลา 09:36:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม

เมื่อ 22/04/2015 เวลา 13:25:55 น.

 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 9-15 เมษายน 2558 โดยเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 12/04/2015 เวลา 13:00:17 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2558

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 15:23:12 น.

 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายจัดทำบุญและประกาศเชิดชูเกียรติ

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:43:24 น.

 
ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 10,000 รูป อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 22 ก.พ. 58

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:43:14 น.

 
อำเภอเวียงแก่นเชิญเที่ยวงาน เทศกาลแห่งความรัก (รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น เชียงราย)

เมื่อ 04/02/2015 เวลา 12:27:30 น.

 
การเสวนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวันสำหรับคนในแวดวงการศึกษา

เมื่อ 03/02/2015 เวลา 11:43:13 น.

 
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2560

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

 
ประกาศเทศบาล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 8 ไอพี ผู้เยี่ยม 664921 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ