ดูผลโหลวต

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งหมด 43 ครั้ง
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
โหวตหัวข้อนี้ 27 ครั้ง
63%
 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
โหวตหัวข้อนี้ 10 ครั้ง
24%
 
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
3%
 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
5%
 
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
7%
 
ปิดหน้านี้