ดูผลโหลวต

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งหมด 119 ครั้ง
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
โหวตหัวข้อนี้ 89 ครั้ง
75%
 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
โหวตหัวข้อนี้ 14 ครั้ง
12%
 
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
4%
 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
3%
 
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โหวตหัวข้อนี้ 9 ครั้ง
8%
 
ปิดหน้านี้