ดูผลโหลวต

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด

จำนวนโหวตทั้งหมด 50 ครั้ง
 
3. พึงพอใจปานกลาง
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
8%
 
2. พึงพอใจมาก
โหวตหัวข้อนี้ 22 ครั้ง
44%
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
โหวตหัวข้อนี้ 24 ครั้ง
48%
 
4. พึงพอใจน้อย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
5. ไม่พึงพอใจเลย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
ปิดหน้านี้