ดูผลโหลวต

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด

จำนวนโหวตทั้งหมด 82 ครั้ง
 
3. พึงพอใจปานกลาง
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
7%
 
2. พึงพอใจมาก
โหวตหัวข้อนี้ 25 ครั้ง
31%
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
โหวตหัวข้อนี้ 52 ครั้ง
64%
 
4. พึงพอใจน้อย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
5. ไม่พึงพอใจเลย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
ปิดหน้านี้