ดูผลโหลวต

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด

จำนวนโหวตทั้งหมด 14 ครั้ง
 
3. พึงพอใจปานกลาง
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
15%
 
2. พึงพอใจมาก
โหวตหัวข้อนี้ 9 ครั้ง
65%
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
22%
 
4. พึงพอใจน้อย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
5. ไม่พึงพอใจเลย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
ปิดหน้านี้