ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  ผู้บริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  ทดสอบ
•  รายงานการรับเงินรายได้ และจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 -4)
•  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
 
งานจัดเก็บรายได้
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี
•  โครงการแผนพัฒนาสามปี
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)
•  ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561 )
•  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2560-2562
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.01)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (แบบ ผ.08)
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2559
•  ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•  ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 1 คำแถลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประมาณการรายรับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-1
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-2
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
•  รายงานผลการดำเนินงานปี-2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
•  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
•  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
•  รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
•  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ผด.1)
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
•  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
•  ประกาศเผยแพร่แผนารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมผู้นำเต้นแอโรบิค ของกลุ่มพัฒนาสตรี ปี2559
•  ขอเชิญประชุมประจำปี 2559
•  ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองทุน 2559
•  ขอเชิญประชุม 2/2559
•  ขอเชิญประชุม 3/2559
•  สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ 2559
•  การติดตามรูปเล่มโครงการ 2559
•  ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ 2559
•  สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุน 2559
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  รอเพิ่มข้อมูล
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
•  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

พระพุทธบาทผาเรือ

เมื่อ 03/02/2015 เวลา 11:04:33 น.


วัดพระพุทธบาทผาเรือ  เป็นชื่อที่เรียกมาตั้งแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ  เมื่อย้อนไปดูการสืบประเพณีการนมัสการรอยพระพุทธบาทก็มีมานานจนสืบสาวไม่พบ  ทราบแต่เพียงว่าคนในถิ่นนั้นจะมีพิธีกรรมนมัสการโบราณวัตถุสืบเนื่องกันมาจากพระธาตุดอยตุง  พระธาตุผาเงา  พระพุทธบาทผาเรือ  ดังนั้นชื่อวัดพระพุทธบาทผาเรือ  คงจะเรียกตามวัตถุที่มีอยู่คือ  มีรอยพระพุทธบาทบนก้อนหินขนาดใหญ่  ซึ่งอยู่ใกล้กับผาหินใหญ่  มีรูปลักษณะเหมือนเรือที่เกยอยู่ในท่า  จึงสันนิฐานว่า  คำเรียกชื่อวัดนั้นคงมีมาแต่โบราณแล้ว  โดยสภาพแล้ววัดแห่งนี้มีสภาพเป็นภูเขาดินเหมือนภูเขาทั่วไปในเขตภาคเหนือ  จะมีหินบ้างก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ  แต่ละก้อนใหญ่มาก  มาสามารถเคลื่อนย้ายได้  โดยหลายจุดของพื้นที่นั้นจะมีซากก้อนอิฐโบราณกระจายอยู่  ทั้งสภาพเป็นเจดีย์และวิหาร  เพราะมีกระเบื้องหลังคากองอยู่ทั่วบริเวณ

       เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  องค์การทหารผ่านศึก  ได้ไปใช้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำกก  ซึ่งอยู่ในเขตตำบลท่าข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  จัดเป็นนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก  เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับทหารผ่านศึก  เมื่อมีสมาชิกทหารผ่านศึกเข้ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านแล้ว  วัดจึงเป็นที่จำเป็นสำหรับเป็นสถานที่ทำบุญและชี้นำในการปฏิบัติธรรม  จึงพร้อมกันรักษาเขตวัดในบริเวณภูเขาที่เรียกว่า  “ พระพุทธบาทผาเรือนี้ไว้เป็นที่พำนักของพระสงฆ์ ”  อาศัยประเพณีที่ชาวบ้านในเขตตำบลนี้ได้สืบทอดกันมาและด้วยซากโบราณที่มีอยู่ทั่วไปในภูเขาลูกนี้  จึงทำให้สมาชิกนิคมทหารผ่านศึกสงวนรักษาไว้เป็นเขตวัด  เพื่อจะได้ทำการบูรณะต่อไป

       ในระยะต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ขณะนั้นเป็นระยะที่  นายกฤษ  บัวจันทร์  ผู้อำนวยการกองนิคมมองเห็นความลำบากของสมาชิกในการทำบุญเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำเป็นหลักแหล่ง  บางครั้งก็ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจึงได้มอบให้  ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ  ผ่องลำเจียก  ที่เคยไปอุปสมบทกับ  หลวงปู่ศรี  มหาวีโร  พระเถระฝ่ายวิปัสสนา  ที่วัดป่ากุง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อขอความเมตตาจากท่าน  โดยขอลูกศิษย์ของหลวงปู่เพื่อไปจำพรรษาและบูรณะวัดเป็นการถาวร  เมื่อหลวงปู่ได้เมตตาไปดูสถานที่แล้ว  ได้ส่งลูกศิษย์ไปจำพรรษาและทำการบูรณะตั้งแต่นั้นมา  โดยขึ้นเป็นวัดสาขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ  จึงมีพระสงฆ์จำพรรษามาตลอด  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ทางวัดได้สำรวจซากโบราณที่มีอยู่หลายจุดบนเขา  เพื่อจะหาวิธีการบูรณะ  ได้ค้นพบหลักฐานการสร้างวัดแห่งนี้ในอดีต  เป็นแผ่นหินสีดำ  ขนาดกว้าง ๙  เซนติเมตร  ยาว ๒๒  เซนติเมตร  จารึกเป็นดวงศิลาฤกษ์  และวัน  เดือน  ปี  ที่ก่อสร้างวิหารบนหลังเขา  โดยเขียนเป็นตัวอักษรไทยใหญ่  (พื้นเมือง)  ผสมกับอักษรขอม  มีข้อความจารึกว่า  สร้างเมื่อจุลศักราช ๑๐๕๕  ปีระกา  เดือน ๔  แรม ๑๓ ค่ำ  วันจันทร์  ซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๒๒๓๖  มีอายุเก่าแก่ล่วงมาแล้วกว่า ๓๐๑ ปี  จึงเชื่อได้ว่าวัดพระพุทธบาทผาเรือนั้นเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่โบราณแล้ว

            เมื่อหลวงปู่ศรี  มหาวีโร  ได้เมตตาส่งลูกศิษย์ไปจำพรรษาก็เริ่มมีการบูรณะตั้งแต่นั้นมา

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓     มีพระมานะ  อตุโร              เป็นเจ้าอาวาส

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗    มีพระทองคำ  เตชปญฺโญ    เป็นเจ้าอาวาส

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ - ปัจจุบัน    มีพระครูพัฒนศาสนกิจ        เป็นเจ้าอาวาส

       ในระยะที่มีพระสงฆ์ต่อเนื่องได้มีการพัฒนาวัดมาโดยตลอด  ดังนั้น  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้ซื้อที่ดินที่เป็นเขตถือครองของชาวบ้านจำนวนหลายแปลง  เพื่อขยายเขตปลูกป่า  จำนวน  ๑๕๐  ไร่  เมื่อรวมกับเขตที่มีอยู่เดิม  เป็นเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๓๐  ไร่  และได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานเขต ๓  ลำปาง  จัดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  มูลค่า  ๑,๔๐๐,๐๐๐  ในเนื้อที่ประมาณ  ๒๐  ไร่  โดยมีเชิงเขาล้อมรอบ  และแบ่งเป็นเขตปลูกไม้ผล  และไม้เบญจพรรณ  อื่น ๆ  สร้างกุฏิถาวร  ปัจจุบันทางวัดมีโครงการจะก่อสร้าง  ศาลาปฏิบัติธรรม  สำหรับพุทธศาสนิกชน  ทั้งในเขตพื้นที่และเดินทางมาจากต่างจังหวัด  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  เพราะภายในเขตบริเวณวัดเป็นที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจัยที่เป็นทุนบูรณะในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นศรัทธาจากต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนพระเถระในลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรี  มหาวีโร  ได้เดินทางมาเยี่ยมและพักปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด  อนึ่ง  การประชุมของวัดสาขาทั่วประเทศกว่า ๘๐  แห่ง  ตามภาคต่าง ๆ  มีพระสงฆ์ไปร่วมประชุมครั้งละประมาณ  ๔๐๐ - ๕๐๐  รูป  ศาลาที่ประชุมจึงเป็นวิ่งจำเป็นสำหรับวัดสาขาทางภาคเหนือ

       เมื่อสรงน้ำวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา  ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก  หน่วยงานราชการในพื้นที่  ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน  ราษฎร  ของตำบลท่าข้าวเปลือกทุกครัวเรือน  ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีบวชป่า  สืบชะตาตำบล  น้อมรำลึกถึงบรรพชนผู้สร้างบ้านแป๋งเมือง  โดยการใช้ผ้าจีบ  ความยาวประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  ห่มรอบบริเวณสวนป่า  (ตามแนวกันไฟ)  อันเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทผาเรือ  การโยงด้วยสายสิญจน์จากบริเวณพิธีไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ  (ทุกหลังคาเรือน)  พร้อมทั้งทั้งได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกษัตริย์ทั้ง  ๔๖  พระองค์  นับตั้งแต่พระเจ้าสิงหนกุมาร  ไปจนถึงพระมหาไชยชนะ  (ปรากฏตามตำนานโยนกนาคนคร)  อุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เคยปกครองท้องที่ตำบล หมู่บ้านทุกท่านที่เคยมีคุณูปการแก่อนุชนรุ่นหลัง  นอกจากนี้ในวันวิสาขบูชาของทุกปีได้มีการจัดพิธีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท  ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นต่อไป
หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
หนุ่มใหญ่ซิ่งวอลโวแหกด่านพรมแดนขณะมึนเมาชนจยย.พัง 1 คัน บาดเจ็บ 1 ราย
( Update วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:58:33 นาที )
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลผลไม้ Chiangrai Fruit Festival 2019
( Update วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:57:52 นาที )
เชียงราย เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
( Update วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14:38 นาที )
เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:13:41 นาที )
มส.ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระสิงห์-วัดมหาธาตุ-วัดหนองโว้ง
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:47:47 นาที )
พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:42:56 นาที )
เปิดรับสมัครเด็กอายุ 11-15 ปี เข้าค่ายศิลปะตามโครงการวาดศิลป์ เพื่อน้อง
( Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:28:26 นาที )
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591

ออนไลน์ขณะนี้ 27 ไอพี ผู้เยี่ยม 221173 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :053-60590 โทรสาร : 053-602673 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2018 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ